ට්රැක්ටරය

  • GT702 ක්‍රෝලර් ට්‍රැක්ටරය

    GT702 ක්‍රෝලර් ට්‍රැක්ටරය

    Gookma GT702 බහුකාර්ය කෘෂිකාර්මික රබර් ක්‍රෝලර් ට්‍රැක්ටරය ස්වාධීන බුද්ධිමය දේපල සහිත අධි තාක්ෂණික නිෂ්පාදනයකි.ට්රැක්ටරය බොහෝ තාක්ෂණික පේටන්ට් බලපත්ර ලබාගෙන ඇත.එහි මෙහෙයුම් මූලධර්මය සහ ව්යුහාත්මක සැකැස්ම විචක්ෂණශීලී වේ.සැහැල්ලුබව, නම්යශීලී බව සහ පිරිවැය කාර්ය සාධනය තුළ බොහෝ වාසි ඇත, එය ගොවිපල වගා කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු කෘෂිකාර්මික ට්රැක්ටරය වේ.