සේවා

සේවාව

යන්ත්‍ර වගකීම් බෙදාහරින්නා අවසන් පරිශීලකයාට යන්ත්‍රය විකුණන දිනයේ සිට මාස 12 ක් වනු ඇත.

බෙදාහරින්නා විසින් අවසන් පරිශීලකයාට යන්ත්‍ර වගකීම් ලබා දෙනු ඇත.බෙදාහරින්නා අවසාන පරිශීලකයාට හොඳ සේවාවක් සැපයිය යුතුය, යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීමේ සේවාව සඳහා තාක්ෂණික පුහුණුව ඇතුළත් වේ.

Gookma සමාගම බෙදාහරින්නා සඳහා තාක්ෂණික සහාය සපයයි.අවශ්‍ය නම්, බෙදාහරින්නාට ඔවුන්ගේ කාර්මික ශිල්පීන් තාක්ෂණික පුහුණුව සඳහා Gookma වෙත යැවිය හැක.

Gookma බෙදාහරින්නා සඳහා ඉක්මන් අමතර කොටස් සැපයීම සපයයි.

සේවය9