හයිඩ්‍රොලික් කැණීම් යන්ත්‍රය

Gookma Crawler Hydraulic Excavator යනු බහුකාර්ය ඉදිකිරීම් යන්ත්‍ර සූත්‍රයකි, එය නවීන තාක්‍ෂණයෙන් ප්‍රවේශමෙන් නිර්මාණය කර ඇත.ගූක්මා කැණීම් යන්ත්‍රය නාගරික ව්‍යාපෘති, සමාජ ප්‍රතිසංස්කරණ, මහාමාර්ග හා උද්‍යාන ඉදිකිරීම, ගංගා පිරිසිදු කිරීම, ගස් සිටුවීම වැනි බොහෝ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතිවල බහුලව භාවිතා වේ. ටොන් 1 සිට ටොන් 22 දක්වා මාදිලි 10 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇතුළුව ගූක්මා කැණීම් යන්ත්‍රය සියලු වර්ගවල අවශ්‍යතා පුළුල් ලෙස සපුරාලයි. කුඩා හා මධ්යම ඉදිකිරීම් ව්යාපෘති.