කෘෂිකාර්මික යන්ත්රෝපකරණ

Gookma කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණවලට ට්‍රැක්ටරය, පවර් ටිලර්, වතුර පොම්පය, බල ඉසින යන්ත්‍රය, සහල් අස්වනු නෙළන යන්ත්‍රය සහ සහල් මෝල් ඒකාබද්ධ කිරීම ආදිය ඇතුළත් වේ. Gookma මඟින් ගොවීන් සඳහා ක්ෂේත්‍ර වගාවේ සිට වී අස්වනු නෙලීම සහ සහල් ඇඹරීම දක්වා සම්පූර්ණ පැකේජ විසඳුමක් ලබා දෙයි, කෘෂිකාර්මික නවීකරණය සඳහා සේවය කරයි. පාරිභෝගිකයන් සඳහා.