පවර් ටිලර්

Gookma සමාගම Guangxi විශ්වවිද්‍යාල යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු ආයතනයේ සමුපකාර ව්‍යවසාය වන අතර Guangxi පළාත් කෘෂිකර්ම යන්ත්‍රෝපකරණ පර්යේෂණ ආයතනයේ සමුපකාර ව්‍යවසාය වන අතර පේටන්ට් තාක්ෂණය සමඟින් වසර 30කට වැඩි කාලයක් බල නියර වෘත්තීය නිෂ්පාදන ඉතිහාසයක් ඇත.ගූක්මා සමාගම කුඩා හා මධ්‍යම ජල ක්ෂේත්‍රවල සහ වියලි කෙත්වල වගා කිරීමේ අවශ්‍යතා පුළුල් ලෙස සපුරාලන 4kw සිට 22kw දක්වා බලශක්ති ටිලර් මාදිලි රාශියක් නිෂ්පාදනය කරයි.