කැණීම් දුම් සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද?

දුම්කැනීම් යන්ත්රයකැණීම් යන්ත්‍රයේ පොදු දෝෂ වලින් එකකි.සාමාන්‍යයෙන් කැණීම් යන්ත්‍රවල සුදු, නිල් සහ කළු දුමාරයක් ඇත.විවිධ වර්ණ විවිධ වැරදි හේතු නියෝජනය කරයි.දුමාරයේ වර්ණයෙන් යන්ත්රය අසමත් වීමට හේතුව අපට විනිශ්චය කළ හැකිය.